Menu

politika jakosti

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Společnost METAL-PS spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a velmi dlouho hledala své místo na trhu. Její výrobní program byl zpočátku zaměřen na povrchovou úpravu kovů nanášením práškových plastů - KOMAXIT. Od roku 1998 se výrobní program postupně rozšířil na kovovýrobu a montážní práce. Při vyhledávání nových potencionálních zákazníků organizace narážela na požadavek certifikátu kvality, proto započala s budováním systému řízení podle norem řady ISO 9000, který v závěru roku 2000 úspěšně certifikovala. Díky zavedenému a certifikovanému systému managementu kvality se zvýšil zájem zákazníků o výrobky a služby. Společnost se strategicky zaměřila na kovovýrobu, povrchovou úpravu a montáž kovových výrobků.

V roce 2000 dostala společnost příležitost podílet se na výrobě a montáži dopravníkových systémů pro společnost Barum Continental spol. s r.o. .

Od roku 2008 společnost prochází celkovou modernizací. Nový strojní park napomohl ke zvýšení produktivity, kvality výrobků a prací. Všechny investice a důsledné naplňování požadavků zákazníka napomohly k posílení svého místa na trhu. Současně také organizace vložila prostředky do vzdělávání zaměstnanců.

Přes dosažené úspěchy si vedení organizace, ale i všichni zaměstnanci, uvědomují, že polevit v tak silném konkurenčním prostředí by mohlo znamenat ztrátu vydobytých pozic. Z tohoto důvodu organizace hledala nástroj, který by ji umožnil další zlepšování svých činností a proto se rozhodla, že v roce 2014 implementuje do již zavedeného systému managementu kvality požadavky na životní prostředí v souladu s normou ČSN EN ISO 1400:2005.

Naše organizace, METAL-PS spol. s r.o. si uvědomuje, že životní prostředí, ve kterém žijeme, je ovlivňováno také naší výrobní činností. Trvalou snahou nás všech, vedení organizace, techniků, administrativních a výkonných pracovníků, je, aby negativní vliv naší činnosti na životní prostředí byl co nejmenší, abychom při rozvoji naší organizace neohrožovali sebe i naše spoluobčany negativními vlivy na životní prostředí. K tomuto účelu vyhlašujeme následující politiku integrovaného systému řízení:

 1. Usilujeme o to, abychom nadále zaujímali dosažené pozice mezi podobně zaměřenými organizacemi v regionu.
 2. Nadále se budeme snažit o důsledné porozumění potřebám našich zákazníků a to důsledným zpracováním jejich požadavků a vysokou úrovní komunikace.
 3. Vedoucí zaměstnanci budou nadále vytvářet kulturu organizace tak, aby naši zaměstnanci plně chápali, že zaměření na potřeby zákazníka rozhoduje o našem úspěchu.
 4. Plně budeme uplatňovat procesní přístup při řízení realizace zakázek a je nám zřejmé, že řízení procesů bez jejich provázanosti a uvědomění si jejich vzájemného působení není možné.
 5. Plně si uvědomujeme, že nedílnou součástí našeho úspěchu je i neustálé zlepšování.
 6. Pouze rozhodování na základě správně vyhodnocených informací získaných z realizačního procesu, interních auditů a zjišťování spokojenosti zákazníků je předpokladem správného směřování organizace.
 7. Budeme nadále prohlubovat naše dobré vztahy s dodavateli tak, aby naše vztahy zůstaly pro obě strany vzájemně výhodnými.
 8. Usilujeme o vysokou produktivitu práce, odstraňování všech forem plýtvání a uspokojování potřeb zákazníků, přičemž klademe důraz na plnění všech legislativních požadavků, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí.
 9. Budeme důsledně sledovat a dodržovat všechny požadavky našich právních předpisů, zákonů, vyhlášek a nařízení, včetně nařízení místní správy, související s ochranou životního prostředí.
 10. Budeme trvale zlepšovat naše působení na životní prostředí, s důrazem na prevenci jeho znečišťování.
 11. Při zavádění nových produktů, technologií i nových materiálů budeme dbát na to, aby jejich negativní vliv na životní prostředí byl co nejmenší.
 12. Jsme připraveni pravidelně a objektivně vyhodnocovat a přezkoumávat naše působení na životní prostředí a realizovat potřebná opatření ke zlepšení.
 13. Soustavně hodláme školit a vychovávat všechny naše zaměstnance k šetrnému chování k životnímu prostředí.
 14. Jsme ochotni spolupracovat s veřejností, s místními úřady i se zájmovými skupinami a vést s nimi dialog o našem vlivu na životní prostředí.
 15. Budeme vytvářet prostředí, které zabraňuje diskriminaci zaměstnanců z pohledů národnosti, věku, pracovních podmínek práce těhotných žen a mladistvých

Prostředkem pro dosažení těchto záměrů je integrovaný systém řízení, který hodláme trvale udržovat a zlepšovat.

75% - تسوق أونلاين في السعودية مع خصم 25 , أحذية ازياء رياضية الجري للرجال , adidas copa mundials in color today schedule 2016 , نمشي | Nike Release Dates
×